Договір на надання послуг з отримання охоронної ліцензії

ДОГОВІР

про надання юридичних послуг № __________

 

м. Київ                                                                                                                                                                     «__» _____________ 2016 рокуТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «
_______________»,  надалі – «Виконавець», в особі Директора _______________________________, що діє на підставі Статуту,з одного боку та

ТОВ «_________________», в особі директора ______________________________,  надалі – «Замовник», з другого боку, які разом звуться «Сторони», уклали цей Договір про наступне.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові юридичні послуги спрямовані на отримання ТОВ «______________________» ліцензії на охоронну діяльність (далі - Ліцензії), а саме: надання усних консультацій з усіх питань, пов’язаних із підготовкою документів на отримання Ліцензії, підготовка проектів документів, необхідних для отримання, формування та подання органу ліцензування пакету документів на отримання ліцензії.

1.2.Кінцевою метою надання послуг по договору вважається отримання Замовником оригіналу ліцензій. Послуга є наданою з моменту отримання Замовником Ліцензії або підписання акту приймання передачі наданих послуг.2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник має право в будь-який час в рамках дії Договору звертатись до Виконавця з усними та письмовими запитами. Відповіді надаються Виконавцем в усній формі. Строк надання відповіді залежить від характеру запиту, але не може бути більшим ніж два робочих дня.

2.2. Замовник вправі здійснювати контроль виконання Виконавцем своїх зобов’язань, зажадати від нього на будь-якому етапі виконання звіт про виконану роботу. Форма звіту – письмова. Звіт складається в довільній формі та підписується особисто Виконавцем та передається Замовнику особисто, надсилається за допомогою факсу, електронної пошти.

2.3. В разі відмови Виконавця від виконання зобов’язань за цим договором або недодержання Виконавцем строків завершення надання послуг за цим договором, крім випадків передбачених п. 2.5., п.3.7. цього договору, Замовник має право на застосування положень п. 4.4. цього договору та на дострокове розірвання договору, про що в письмовій формі повідомляє Виконавця за допомогою пошти, факсу, електронної пошти.


2.4. Замовник зобов’язаний:

2.4.1. надати Виконавцю інформацію, яку Виконавець вважає за необхідну для отримання Ліцензії.

2.4.2. до початку надання послуг Замовник вносить оплату вартості послуг у розмірі, передбаченому п.4.3. цього договору.

2.4.3. видати на Виконавця або його працівників довіреність на здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з отриманням Ліцензії.

2.4.4. надати Виконавцю документи (оригінали, нотаріально засвідчені копії, засвідчені органом, що їх видав, або ксерокопії, засвідчені печаткою Замовника), які необхідні для отримання Ліцензії. Надання зазначених копій документів здійснюється особисто Виконавцю.

2.4.5. в обумовлені з Виконавцем строки здійснювати всі дії, пов’язані з отриманням Ліцензії, які Замовник повинен вчинити особисто (видання довіреності на Виконавця, погодження змісту документів, надання документів (їх копій), підписання уповноваженими особами Замовника документів, необхідних для отримання Ліцензії, здійснення необхідних платежів, пов’язаних з отриманням Ліцензії, отримання платіжних доручень з відміткою банківської установи, довідок органів державного казначейства, інших документів, що підтверджують внесення оплати за видачу Ліцензії, інше).

2.4.6. вчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця.

2.5. В разі невиконання Замовником зобов’язань за цим договором, повідомлення Виконавцю недостовірних відомостей, надання документів, які містять недостовірну інформацію, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків працівниками (службовцями) органу ліцензування, а також внаслідок неправомірних дій та рішень органу ліцензування та його представників (працівників, службовців).

2.6. Замовник в цілях реалізації положень цього Договору наділяє Виконавця правом представляти його інтереси і вчиняти дії, що породжують юридичні наслідки.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

            3.1. Виконавець має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам лише з письмової згоди Замовника.

            3.2. Виконавець не має права передавати відомості, що їх він отримав від Замовника в процесі реалізації цього Договору, третім особам.

            3.3. Виконавець зобов’язаний оперативно реагувати на запити Замовника. Статус відповідей – інформаційно-консультативний. Замовник без дозволу Виконавця може використовувати надані йому в відповіді відомості на свій розсуд.

            Застереження: відповіді не мають статусу статей науково-публіцистичного та практичного характеру і їх не може бути опубліковано.

            3.4. Виконавець визначає форми та обсяги документів, необхідних для отримання Ліцензії, згідно вимог діючого законодавства.

3.5. Виконавець зобов’язується отримати Ліцензію в строк 25 робочих днів з моменту повного виконання Замовником зобов’язань по п. 2.4.5. та 2.4.6 цього договору. Про завершення надання послуг за цим договором Виконавець сповіщає Замовника в усній формі або в письмовій формі за допомогою пошти, факсу, електронної пошти.

            3.6. Виконавець зобов’язаний негайно повідомляти Замовника про неможливість виконання його доручення або ускладнення, що виникають в процесі виконання доручення.

3.7. В разі систематичного невиконання Замовником своїх обов’язків за цим договором, зупинення процесу отримання Ліцензії з вини Замовника більше ніж на три місяці з моменту підписання цього договору, Виконавець має право на дострокове розірвання цього договору, про що в письмовій формі повідомляє Замовника, за допомогою пошти, факсу, електронної пошти.

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ РОБІТ

            4.1. Оплата послуг, передбачених пунктами 1.1, 1.2, статті 1 цього Договору, здійснюється в гривнях готівкою або шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. Вартість послуг Виконавця, наданих ним Замовнику на виконання цього договору, становить ______ (______ тисяч) гривень 00 копійок.

4.3. Виконання зобов’язань Виконавцем розпочинається після стовідсоткової оплати Замовником послуг Виконавця.

В разі дострокового розірвання договору з підстав, передбачених п. 2.5., 3.7. цього договору, або за ініціативою Замовника з будь-яких підстав, крім передбачених п. 2.3. цього договору, внесені Замовником кошти за оплату послуг не повертаються.

4.4. В разі відмови Виконавця від виконання зобов’язань за цим договором або недодержання Виконавцем строків завершення надання послуг за цим договором, крім випадків передбачених п. 2.5., п.3.7. цього договору, Виконавець відшкодовує збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань по цьому договору. Сторони встановлюють розмір збитків Замовника в твердій сумі: 5 (п’ять) відсотків від загальної суми договору.

4.5. Після отримання повідомлення Виконавця про завершення надання послуг за цим договором Замовник зобов’язується отримати документи, зазначені в п.1.2. цього договору.

4.6. ВИКОНАВЕЦЬ не являється платником податку на додану вартість.

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

            5.1. В разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, про які Сторони не знали і не могли знати на момент укладання цього Договору і які мають характер непереборної сили (форс-мажор), строк виконання зобов’язань відсувається на час дії таких обставин та/або їх наслідків.

            5.2. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про настання таких обставин.

 

6. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

            6.1. Сторони вирішують всі розбіжності і суперечки, які можуть виникати при реалізації цього Договору або в зв’язку з ним, в судовому порядку з врахуванням підвідомчості та підсудності.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

            7.1. Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

            7.2. Кожна з Сторін має право ініціювати розірвання Договору.       При цьому ініціатор розірвання Договору повідомляє іншу Сторону про свій намір щодо припинення дії Договору не пізніше, ніж за 2 тижні. Вважається, що повідомлення зроблене належним чином, коли його надіслано рекомендованим листом або за допомогою факсимільного зв’язку чи електронної пошти.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА  РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

 

 

___________________________/_______________/

ЗАМОВНИК

 

 

 

 

__________________ _________/____________/