Інвестиційне законодавство України

1. Загальна оцінка інвестиційного клімату в Україні (регіони, галузі, ризики).

Пріоритетними галузями інвестиційної діяльності в Україні є: машинобудування; харчова промисловість; чорна та кольорова металургія; легка промисловість; хімічна промисловість; промисловість будівельних матеріалів. Ці галузі розвинені в основному в східних та південних областях. Все більших темпів набуває надходження інвестицій в сільське господарство (центральні та західні області) та будівництво (центр).

Основні ризики – нестабільність політичної ситуації, що може мати наслідком зміну правового регулювання.

2. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність в Україні регулюється внутрішніми нормативно-правовими актами та міжнародними договорами про заохочення та взаємний захист інвестицій (Україною укладено понад 50 таких договорів з іншими країнами).

Інвестиція - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Під інвестиційною діяльністю розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності. Тобто, для них встановлюються умови не менш сприятливі, ніж для вітчизняних юридичних осіб. Вони мають керуватись законодавством України, а не законами своєї країни. Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

3. Схеми і форми інвестування.

Об'єктами інвестиційної діяльності відповідно до ст. 4 Закону «По інвестиційну діяльність» може бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Інвестиції в цінні папери можуть здійснюватись шляхом придбання акцій публічних та приватних акціонерних товариств, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, державних облігацій України, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, векселів, інвестиційних сертифікатів та деяких інших.

Акції публічних акціонерних товариств можуть вільно відчужуватись і перебувати в лістингу на біржі. Акції приватних акціонерних товариств можуть продаватись третім особам за відсутності попиту з боку інших акціонерів. Купівля корпоративних прав в товариствах з обмеженою відповідальністю, які є найпоширенішою формою ведення бізнесу, товариствах з додатковою відповідальністю можлива за умови, якщо іншими учасниками товариства не реалізовано переважне право на їх купівлю. Відчуження акцій приватних акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю іншим, ніж купівля, способом, можливе без обмежень, якщо інше не передбачено статутом. Передача частки в повному та командитному товаристві можливе лише за згодою всіх інших учасників.

Підприємство, іноземна інвестиція в якому складає не менше 10 % визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Статус підприємства з іноземними інвестиціями набувається з дня зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства. Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями, звільняється від обкладення митом. Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва.

Підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб вважається іноземним підприємством. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, що за законом мають стратегічне значення для безпеки держави. В іншому, правовий режим іноземного підприємства майже не відрізняються від правового режиму підприємства з іноземними інвестиціями.

Іноземні підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв. Представництво не є юридичною особою і здійснює діяльність на території України від імені і за дорученням іноземної компанії, зазначеної у свідоцтві про реєстрацію представництва.

Інвестори можуть виступати не лише в ролі покупців підприємств, але й їх кредиторів. Інвестиційні кредити можуть передбачати фінансування капіталовкладень та нормативного обігового капіталу.

Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва може здійснюватися виключно через:

 • фонди фінансування будівництва,
 • фонди операцій з нерухомістю,
 • інститути спільного інвестування,
 • шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості.

Інвестування в інші види нерухомості здійснюється в загальному порядку.

Землі сільськогосподарського призначення згідно ч. 5 ст. 22 Земельного кодексу України не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. Іноземні громадяни, іноземні юридичні особи та спільні підприємства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, а також користуватись землями як сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення на умовах договору оренди. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

4. Захист інвестицій.

Україна відповідно до ст. 19 Закону «Про інвестиційну діяльність» гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій.

Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску, без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій за реальною ринковою вартістю. Іноземним інвесторам після сплати податків гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Судовий захист здійснюється через:

 • національні суди (як правило, українські);
 • Європейський Суд з прав людини.
 • Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів;
 • арбітражні установи (в т. ч. арбітраж «ad-hoc»).

5. Відкриття інвестиційного рахунку в національній чи іноземній валюті.

Для відкриття інвестиційного рахунку необхідно подати:

 • заяву про відкриття поточного рахунку, в якій обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну;
 • копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається;
 • копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором - фізичною особою, то цей документ не вимагається;
 • картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену нотаріально.

Додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції". Особи, які відкривають рахунок, мають пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження.

Дата публікації: 13/01/2012

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: