Особливості підготовки трудового договору

На сьогодні трудові відносини роботодавця та працівника розпочинаються з укладання трудового договору. Законодавством передбачено, що трудовий договір може укладатися різними видами.

Трудовий договір — це угода між працівником та роботодавцем, за якою працівник зобов’язаний виконувати роботу, яка передбачена трудовим договором, а роботодавець, зі свого боку — виплачувати заробітну плату, забезпечувати належні умови праці, що необхідні для виконання роботи.

Законодавством не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав або встановлення переваг при укладені, зміні та припиненні трудових договорів за походженням, соціальним та майновим станом, расовій чи національній приналежності, статі, мови, місця проживання, політичних поглядів та релігійних переконань.

Трудовий договір може бути таких видів:

 • безстроковим (без визначеного строку дії договору);
 • строковим (з визначеним строком дії договору);
 • укладеним на час виконання певної роботи.

Трудовим законодавством передбачено, що трудовий договір укладається зазвичай у письмовій формі. Додержання письмової форми договору обов’язкова в таких випадках:

 • при укладенні контракту;
 • при укладенні договору про роботу в районах з особливими географічними чи геологічними умовами, а також умовами підвищеного ризику для здоров’я працівника;
 • при укладенні договору, де роботодавцем виступає фізична особа;
 • за наполяганням працівника;
 • при організованому наборі працівників;
 • при укладенні договору з неповнолітніми.

Чинним законодавством передбачено особливу форму трудового договору — контракт. Його особливість заключається в тому, що він має строк дії, а також передбачає:

 • права та обов’язки сторін;
 • обсяги роботи;
 • вимоги до якості виконаної роботи;
 • строк виконання роботи;
 • умови матеріального забезпечення та організації праці працівників;
 • відповідальність сторін (у тому числі матеріальна);
 • умови його розірвання та інші соціально-побутові умови, необхідні для виконання обов’язків працівником.

Укладення контракту слугує забезпеченню умов для прояву ініціативності і самостійності працівника, підвищенню його професійних і індивідуальних навичок, а також підвищенню взаємної відповідальності сторін. Контракт оформляється у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони.

При укладенні договору, працівник зобов’язаний подати такі документи:

 • паспорт, або інший документ, що посвідчує особу;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • трудову книжку;
 • документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
 • довідку про стан здоров’я;
 • інший документ, якщо його вимога не заборонена законодавством.

Трудовий договір вважається укладеним з моменту оформлення відповідного наказу чи розпорядження роботодавця про зарахування працівника на роботу, або з дати, передбаченої в договорі. У разі укладення трудового договору між працівником та роботодавцем-фізичною особою договір вважається укладеним з моменту його реєстрації в територіальному відділі Державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.

Також, за угодою сторін, може бути встановлено випробування, для перевірки відповідності працівника займаній посаді та виконанню дорученої йому роботи. Умови випробування повинні бути передбачені в договорі та наказі або розпорядженні про прийнятті на роботу.

Забороняється застосовувати випробування до наступної категорії осіб:

 • які не досягли 18 років;
 • після закінчення професійних навчальних закладів;
 • після закінчення вищих навчальних закладів;
 • звільнених у запас з військової чи альтернативної служби;
 • які переведені на інше підприємство або в іншу місцевість;
 • інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Законодавством встановлено, що строк випробування для працівника не повинен перевищувати 3 місяці, проте в окремих випадках, за погодженням із первинною профспілковою організацією — 6 місяців. При прийнятті на роботу робітників, строк випробування не повинен перевищувати 1 місяць.

У разі відсутності працівника на роботі з поважних підстав, строк випробування може бути подовжений на відповідну кількість днів, протягом яких працівник був відсутній.

Якщо було встановлено невідповідність працівника займаній посаді, роботодавець може розірвати договір за своєю ініціативою протягом встановленого строку випробування.

У випадку, коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування. Розірвання договору з таким працівником допускається лише на загальних підставах.

До початку виконання працівником своїх обов’язків роботодавець зобов’язаний:

 • надати роз’яснення працівнику щодо його прав та обов’язків;
 • визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника за техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
 • проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих чинників, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, а також про права та пільги працівника на компенсацію за роботу за таких умов (відповідно до чинного законодавства та колективного договору);
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Потрібна консультація щодо укладення трудового договору? Зв'яжіться з нами!

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Дата публікації: 14/02/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: