Договір публічної оферти

Визначення термінів: 

Веб-сайт – для цілей цього Договору, веб-сайтом є - https://pravdop.com/.

Виконавець – суб’єкт господарювання, який надає для розміщення на веб-сайті https://pravdop.com/ інформацію про послуги та бере на себе зобов'язання надати послугу Замовнику за цим договором. Найменування та реквізити Виконавця вказуються в документах щодо надання послуг Замовнику (акт прийому-передачі, рахунок-фактура і т. п., що підтверджують факт надання послуг Замовнику).

Замовлення –  узгоджене між Виконавцем та Замовником зобов’язання щодо надання визначених послуг.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка замовила послуги у Виконавця та приєдналась до цього договору публічної оферти.

Послуги – юридичні, бухгалтерські, консультативні послуги відповідно до потреби Замовника. Виконавець на запит Замовника може надавати інші послуги, які не передбачені цим договором та не визначені на веб-сайті.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Оформляючи замовлення через вебсайт та здійснивши оплату послуг, Замовник добровільно та свідомо приєднується до цього Договору (публічної оферти та/або «договору») на наступних умовах:

1.1. Цей договір є публічною офертою відповідно до ст. ст. 633, 641 гл. 63 Цивільного кодексу Украіїни. Цей Договір (публічноії оферти) має таку ж юридичну силу, як договір, в паперовому виді. Цей договір містить усі істотні умови укладання договору дистанційним способом, тобто через мережу Інтернет, що передбачає можливість безпосереднього ознайомлення Замовника з Послугами.

1.2. У разі прийняття умов цього договору, фізична або юридична особа, що проводить акцепт оферти, стає Замовником. Акцептом (підтвердженням) є факт першоії оплати замовлення Замовником на умовах цієії угоди або будь-які інші дії, що свідчать про прийняття Замовником Оферти. 

1.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір (публічну оферту) без попереднього повідомлення Замовника. Зміни до публічної оферти вносяться шляхом прийняття публічної оферти в новій редакції. Нова редакція публічної оферти набуває чинності з моменту її опублікування на сайті.

1.4. Вартість та умови надання послуг, які розміщені на сайті є орієнтовними та можуть відрізнятись від реальної вартості надання послуг. Реальна вартість надання послуг визначається враховуючи специфіку замовлення та надання послуг.

1.5. За взаємною згодою, Замовник та Виконавець мають право укласти окремий договір для врегулювання правовідносин між ними. У випадку укладання окремого договору, положення цього Договору публічної оферти до таких правовідносин не застосовується.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник має право в рамках діі договору звертатися до Виконавця з усними та письмовими запитами, що стосуються виконання Замовником умов договору або процесу надання послуг, здійснювати контроль за виконанням Виконавцем своїх зобов'язань. Відповіді на письмові запити надаються Виконавцем усно або за допомогою листування з використанням електронної пошти або месенджерів.

2.2. У разі відмови Виконавця від виконання зобов'язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів надання Послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.4., 2.5., 3.7., 3.9 цього договору, Замовник має право на дострокове розірвання договору. Відмова  Виконавця від виконання зобов’язань за цим договором  здійснюється у письмовій формі шляхом направлення відповідного повідомлення  поштою або електронною поштою. 

2.3. Порушення Виконавцем термінів надання послуг вважатиметься безпідставне прострочення узгоджених строків надання послуг зі сторони Виконавця. Не вважається недотриманням термінів надання Послуг, якщо таке прострочення настає в зв’язку з:

 • наявністю об’єктивних обставин, які не залежали від волі сторін та були невідомі сторонам на момент укладання цього договору;
 • внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин, у т.ч. внаслідок військового стану в Україні);
 • у випадку, якщо Замовник попередньо проінформований Виконавцем про затримку надання послуг через будь-які обставини і сторони погодили новий термін надання послуг;
 • у випадку, якщо прострочення виникло в зв’язку з діями або бездіяльністю Замовника, надання Замовником недостовірної чи неточної інформації та документів;
 • у випадку, якщо прострочення надання послуг виникло в зв’язку або внаслідок роботи органів державної влади, місцевого самоврядування, судів усіх інстанцій або інших фізичних та юридичних осіб, від дій яких залежить надання послуг Замовнику.

2.4. Замовник зобов'язаний:

2.4.1. Надати, у встановлені Виконавцем терміни, але не більше ніж 60 календарних днів, достовірні та дійсні інформацію та документи, які Виконавець вкаже як необхідні (усно або письмово засобами стільникового зв'язку, електронної пошти, месенджерів) для виконання своїх зобов'язань за цим договором.

Права Замовника не вважаються порушеними та Виконавець звільняється від відповідальності за ненадання або несвоєчасне надання послуг за договором у випадку, якщо:

 • замовником не надані документи, або надані не в повному об’ємі документи, які необхідні Замовнику для надання послуг у встановлені терміни (письмово засобами стільникового зв'язку, електронної пошти, месенджерів), але не більше ніж 60 календарних днів;
 • замовником надані недостовірні (в тому числі підроблені) документи;
 • замовник надав недостовірну або неправдиву інформацію, що вплинула або може вплинути на надання послуг Виконавцем;
 • замовник не здійснив відповідної процедури посвідчення документів у нотаріуса, консульської легалізації або апостилювання.

2.4.2. До початку надання Послуг Замовник зобов'язаний внести оплату згідно з обумовленою з Виконавцем вартістю. Отримання оплати підтверджується банківською квитанцією або іншим чином.

2.4.3. Видати для Виконавця та його працівника (-ів) чи залучених осіб  довіреність на здійснення всіх необхідних дій пов'язаних з наданням Послуги за запитом Виконавця та в терміни зазначені Виконавцем, але не більше ніж 30 календарних днів.

2.4.4. В погоджені з Виконавцем терміни здійснювати всі необхідні дії, які Замовник повинен виконати особисто, в тому числі, але не виключно: видання довіреності на Виконавця, узгодження змісту документів, надання документів (їх копій), підписання уповноваженими особами Замовника документів, необхідних для виконання договору, здійснення необхідних платежів в бюджет, оплата податків та зборів тощо.

2.4.5. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця.

2.4.6. У разі збільшення складності робіт за договором або часу, необхідного для їх виконання, у зв'язку з додатковими обов'язками, які покладаються Замовником на Виконавця (в тому числі, але не виключно: отримати окремі документи замість Виконавця, зробити переклад документів, зробити нотаріальні копії, вчинити інші дії за та від імені Замовника, які необхідні для надання Виконавцем послуг), а також, які не були узгоджені сторонами на момент укладання договору, обставинами які виникли з вини Замовника (в тому числі, але не виключно, запізнення до нотаріуса та перенесення зустрічі, запізнення на подачу документів та додаткове очікування у черзі співробітником супроводжуючим Замовника тощо) Замовник зобов'язаний на вимогу виконавця сплатити ці послуги та/або компенсувати витрати додатково, виходячи з вартості сєбіка та зі ставки 4000 грн  (або інша сума, в еквіваленті не менше 100 доларам США за офіційним курсом НБУ станом на день такої компенсації) за годину роботи юриста та/або 2500 грн  (або інша сума, в еквіваленті не менша 50 доларам США за офіційним курсом НБУ станом на день такої компенсації) за годину роботи помічника юриста.

2.5. Замовник усвідомлює та погоджується з тим. що Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків працівниками (службовцями) третіх юридичних і фізичних осіб (служб доставки, державних органів і т.д.), а також в результаті неправомірних дій і рішень третіх фізичних (працівників, службовців) і юридичних (суди, органи влади) осіб.

2.6. Замовник з метою реалізації положень цього договору наділяє Виконавця правом представляти його інтереси і здійснювати  від його імені дії, які створюють юридичні наслідки або утриматись від здійснення дій.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором залученим третім особам на власний розсуд, однак Виконавець залишається відповідальним за дії або бездіяльність залучених осіб.

3.2. Виконавець має право передавати відомості, в тому числі персональні дані та конфіденційну інформацію, які він отримав від Замовника в процесі реалізації цього договору залученим особам без письмової згоди Замовника. Виконавець дотримується вимог Політики конфіденційності під час передачі інформації та даних третім особам.

3.3. Виконавець зобов'язаний оперативно (протягом одного робочого дня) реагувати на запити Замовника. Надання інформації Виконавцем на запит Замовника стосується процесу надання послуг та  не є юридичною консультацією. Замовник без дозволу Виконавця може використовувати надані йому у відповідь відомості на свій розсуд, однак,  Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Замовника, якщо такі дії Замовник вчинив самостійно без погодження з Виконавцем та на підставі власного трактування отриманої від Замовника інформації на запит.

3.4. Виконавець визначає форми й обсяги наданих Замовником документів та інформації, необхідних для виконання своїх зобов'язань, відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з власних знань і практики.  У випадку будь-яких змін в законодавстві або юридичній практиці, Замовник на вимогу Виконавця зобов’язується надати додаткові документи або інформацію, яка необхідна для надання послуг за цим Договором, і встановлені виконавцем терміни.

3.5. Виконавець зобов'язується здійснити надання Послуг в узгоджений з Замовником термін та на узгоджених умовах. Початок погодженого терміну починається з моменту повного виконання Замовником зобов'язань по п. 2.4. цього договору і підписання всіх документів наданих Виконавцем. Про завершення надання Послуг за цим договором, Виконавець сповіщає Замовника в усній або в письмовій формі, за допомогою месенджерів,  мобільного  зв’язку, поштою, факсом, електронною поштою.

3.6. Виконавець зобов'язаний негайно повідомляти Замовника про неможливість виконання його доручення або ускладнення, що виникають в процесі виконання доручення.

3.7. У разі відмови Замовника від продовження надання Послуг по даному договору, систематичного (два і більше разів) невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, зупинки процесу надання Послуг з вини Замовника більш ніж на 60 (шістдесят) календарних днів з моменту акцептування цього договору, Виконавець має право на дострокове розірвання цього договору в односторонньому порядку, про що в письмовій формі повідомляє Замовника, за допомогою мессенджерів, мобільного зв’язку, пошти, факсу, електронної пошти. В цьому випадку вартість надання Послуг складає розмір фактично проведених Замовником оплат по даному договору.

3.8. Офіційні платежі, банківські послуги, послуги нотаріуса, перекладача й інші офіційні платежі (витрати) не входять до вартості Послуг Виконавця. Вищенаведені витрати сплачуються Замовником окремо та/або додатково компенсуються ним на користь Виконавця до початку виконання замовлення, якщо інше не визначено у письмовій домовленості між замовником та Виконавцем.

3.9.  Виконавець має право відмовитись від надання послуг за цим Договором у випадку, якщо Замовник без відома Виконавця втручається в процес надання послуг.  Під втручанням Замовника в процес надання послуг розуміється будь-який вплив Замовника на результат або процес надання послуг, співпрацю з іншими виконавцями для надання узгодженої з Замовником послуги або будь-які інші дії або бездіяльність, які вчиняються Замовником самостійно та без відома чи письмового погодження Виконавця та стосуються процесу надання послуг або впливають на результат надання послуг.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Оплата Послуг відбувається згідно з цінами які узгоджені сторонами та визначені в рахунку на оплату послуг Виконавця. 

4.2. Вартість послуг в іноземній валюті встановлюється відповідно до курсу обміну іноземної валюти, який визначений АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на дату виставлення рахунку.  

4.3. Рахунок на оплату послуг (рахунок-фактура, інвойс) надається Замовнику після узгодження вартості Послуг, витрат та інших обставин, які мають значення для надання послуг. Оплата Замовником вартості послуг Виконавця є підтвердженням погодження Замовника придбати послуги відповідно до умов цього договору та погодженого замовлення.

4.4. Після отримання повідомлення Виконавця про завершення надання Послуг за цим договором, Замовник зобов'язується отримати результати наданих Послуг Виконавцем (документи, письмові та усні консультації і т.д.). Відмова Замовника від отримання результатів наданих послуг, несвоєчасне отримання  результатів наданих Послуг Замовником не вважається порушенням Виконавцем зобов’язань за договором.

4.5. Одностороння відмова Замовника від оплачених послуг не передбачає повернення Замовнику коштів за вже оплачені послуги. 

5. ПРОЦЕС НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються Виконавцем з дотриманням високих стандартів професійності. Виконавець зобов’язується надати послуги якісно та своєчасно, в межах узгоджених з Замовником умов надання послуг.

5.2. Послуги вважатимуться наданими Виконавцем в повному об’ємі в одному за умови виконання однієї з таких умов:

 • замовник отримав послуги з консультації після оплати таких послуг;
 • замовник отримав документ, довідку, інформацію або інший обумовлений  результат  наданих послуг/виконаних робіт Виконавцем. Підтвердженням передачі документів може бути Акт приймання-передачі,  поштовий опис, відповідний лист-погодження Замовника в месенджері (Telegram, WhatsApp, Viber та інших) або електронній пошті;
 • замовник підписав Акт приймання-передачі наданих послуг;
 • замовник отримав інформацію про готовність до видачі документів, які Замовник має забрати особисто;
 • замовник не надав в обумовлені терміни інформацію, документи, які запитав Виконавець, або не вчинив дії/бездіяльність про необхідність вчинення/не вчинення яких зазначив Виконавець, або не оплатив витрати, які необхідні для виконання послуги;
 • в інших випадках, які визначені законодавством України або договором.

5.3. Рахунок-фактура може вважатися сторонами документом, що підтверджує факт надання послуг за умови якщо він містить наступну інформацію:

 • дата та номер виставлення;
 • найменування та реквізити сторін;
 • зміст, обсяг та вартість наданих послуг;
 • платіжні реквізити;
 • особистий або кваліфікований електронний підпис Виконавця.

Надходження оплати за надані послуги згідно рахунку-фактури за необхідністю може бути підтверджено банківською випискою, довідкою, або іншим відповідним документом з боку Виконавця.

5.4. Рахунок-фактура може бути виставлений в електронному вигляді з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

5.5. У разі 100% передоплати за послуги, факт їх надання може бути підтверджений одним із способів, передбачених п. 5.2 цього Договору, а саме: підписаний Акт приймання-передачі, поштовий опис, відповідний лист-погодження чи лист-повідомлення Замовнику в месенджері (Telegram, WhatsApp, Viber та ін) або електронній пошті.

5.6. Замовник під час прийняття послуг має право відмовитись від прийняття Послуг, якщо він доведе наявність ознак неякісного або несвоєчасного надання послуг, що виникло з вини  Виконавця. В такому випадку, Сторони домовляються про усунення недоліків.

5.7. Послуги вважатимуться наданими якісно, своєчасно, в повному об'ємі та прийнятими Замовником, якщо у Замовника відсутні обґрунтовані претензії та протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати підтвердження виконання послуг, способом зазначеним у п.5.5 до Виконавця не надійшло від Замовника мотивованих зауважень/заперечень у письмовому вигляді, шляхом мобільного/електронного зв’язку, або за допомогою месенджерів щодо якості наданих послуг. 

6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони вирішують усі розбіжності і суперечки, які можуть виникати при реалізації цього  Договору або в зв'язку з ним, в судовому порядку з урахуванням підвідомчості і підсудності.

6.2. У випадку відмови від виконання зобов'язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів завершення надання Послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п.2.4, 2.5., п.3.7. та 3.9 цього договору, Виконавець сплачує штраф на користь Замовника у твердій сумі: 5 (п'ять) відсотків від загальної вартості послуг, фактично сплачених Замовником.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання виникло в зв’язку з дією обставин, які неможливо було передбачити під час укладання договору та/або дії обставин непереборної сили. У разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, про які Сторони не знали і не могли знати на момент укладення цього Договору і які мають характер непереборної сили (форс-мажор). Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одну про настання таких обставин.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його акцептування і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання договору. При цьому ініціатор розірвання договору повідомляє іншу Сторону про свій намір щодо припинення дії договору не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів. Вважається, що повідомлення зроблено належним чином, коли його надіслано рекомендованим листом, за допомогою факсимільного зв'язку, з використанням месенджерів або електронної пошти.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець забезпечує збереження конфіденційності всієї інформації та документів, які  отримані від Замовника відповідно до Політики конфіденційності.

8.2. Виконавець забезпечує належне зберігання такої інформації і документації та її захист від несанкціонованого доступу, за винятком випадків, коли така передача або розкриття здійснюється органам влади (включаючи органи підтримки правопорядку) відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. З моменту укладання цього договору Замовник надає право Виконавцю на збір, використання, зберігання, обробку, надання доступу та передача персональні даних Замовника третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки та за умови дотримання Положення про захист персональних даних та  вимог Закону України "Про захист персональних даних".

9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Замовник розуміє та усвідомлює, що будь-які матеріали або інформація, яка викладена на веб-сайті  https://pravdop.com/ не є юридичною консультацією та не може бути застосованою для Замовника без консультації юристів щодо конкретної ситуації Замовника.

9.2. Обов’язки Виконавця  перед Замовником,  об’єм, вартість та строки  послуг, які мають бути надані, узгоджуються з Замовником до моменту укладання Договору. Замовник розуміє, що внесення будь-яких змін щодо замовлення, якщо такі зміни передбачають додаткову роботу для Виконавця можливі за взаємною згодою сторін та у випадку погодження Замовника на додаткову оплату вартості послуг.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей договір діє для всіх Замовників, за винятком тих, хто укладає окремий договір з Виконавцем.

Дата публікації договору: 01.08.2023 року

Повний текст оферти можна завантажити тут.