Договір публічної оферти

Юридична компанія «Правова допомога», далі іменована «Виконавець», пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі, далі іменується «Замовник», замовити надання юридичних послуг розміщених на сайті Виконавця, далі іменуються «Послугами».

Оформляючи замовлення на Сайті та здійснивши оплату послуг, Замовник добровільно підтверджує прийняття викладених нижче положень:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу, як договір, підписаний на папері. Цей договір містить усі істотні умови надання Послуг дистанційним способом, тобто через мережу Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Замовника з Послугами.

1.2. У разі прийняття умов цього договору (тобто публічної оферти інтернет-магазину), громадянин (або юридична особа), що проводить акцепт оферти, стає Замовником. Акцептом (підтвердженням) є факт першої оплати замовлення Замовником в розмірі від 10% на умовах цієї угоди.

1.3. Виконавець здійснює надання Послуг через Інтернет-ресурс: https://pravdop.com/.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Замовника.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник має право у будь-який час в рамках дії договору звертатися до Виконавця з усними та письмовими запитами. Відповіді на письмові запити надаються Виконавцем усно або за допомогою електронного листування.

2.2. Замовник має право здійснювати контроль виконання Виконавцем своїх зобов'язань, вимагати від нього на будь-якому етапі виконання звіт про надані Послуги.

2.3. У разі відмови Виконавця від виконання зобов'язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів завершення надання Послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5., П.3.7. цього договору, Замовник має право на застосування положень п. 4.2. цього договору і на дострокове розірвання договору, про що в письмовій формі повідомляє Виконавця, за допомогою пошти, факсу або електронної пошти.

2.4. Замовник зобов'язаний:

2.4.1. Надати Виконавцю інформацію, яку Виконавець вкаже як необхідну (усно або письмово засобами стільникового зв'язку, електронної пошти, месенджерів) для виконання своїх зобов'язань за цим договором.

2.4.2. До початку надання Послуг Замовник зобов'язаний внести оплату згідно з обумовленою з Виконавцем вартістю. Отримання оплати підтверджується банківською квитанцією або іншим чином.

2.4.3. Видати для Виконавця або / та його працівника (-ів) довіреність на здійснення всіх необхідних дій (за запитом Виконавця), пов'язаних з наданням Послуги.

2.4.4. Надати Виконавцю документи, необхідні для виконання ним своїх обов'язків в залежності від наданої Послуги і Інформації передбаченої пунктом 2.4.1.

Надання копій документів здійснюється особистою передачею Виконавцю або особистою поштовою відправкою.

2.4.5. В погоджені з Виконавцем терміни здійснювати всі необхідні дії, які Замовник повинен виконати особисто (наприклад: видання довіреності на Виконавця, узгодження змісту документів, надання документів (їх копій), підписання уповноваженими особами Замовника документів, необхідних для виконання договору, здійснення необхідних платежів в бюджет, інше).

2.4.6. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця.

2.4.7. У разі збільшення складності робіт за договором або часу, необхідного для їх виконання, у зв'язку з додатковими обов'язками, які покладаються Замовником на виконавця (отримати окремі документи замість Виконавця - довідки, т.д., зробити переклад документів, зробити нотаріальні копії тощо), Замовник зобов'язаний на вимогу виконавця сплатити ці послуги та/або компенсувати витрати додатково.

При збільшенні складності робіт або часу, необхідного на їх виконання, у зв'язку з індивідуальними побажаннями Замовника, які не були озвучені на початку співробітництва (правки до стандартного статуту або протоколу під час реєстрації юридичних осіб, договорів тощо), а також у зв'язку з обставинами надання послуг, що виникли з вини Замовника (запізнення до нотаріуса та перенесення зустрічі, запізнення на подачу документів та додаткове очікування у черзі співробітником супроводжуючим Клієнта тощо), Замовник зобов'язаний на вимогу та вибір виконавця сплатити ці послуги за прайсом Виконавця або компенсувати витрати часу виходячи зі ставки 2500 грн за годину роботи юриста та/або 1250 грн за годину роботи помічника юриста.

2.5. У разі невиконання Замовником зобов'язань за цим договором, надання Виконавцю недостовірних відомостей, надання документів, що містять неправдиву інформацію, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань.

Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов'язків працівниками (службовцями) третіх юридичних і фізичних осіб (служб доставки, державних органів і т.д.), а також в результаті неправомірних дій і рішень третіх фізичних (працівників, службовців) і юридичних (суди, органи влади) осіб.

2.6. Замовник з метою реалізації положень цього договору наділяє Виконавця правом представляти його інтереси і здійснювати дії, які створюють юридичні наслідки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам тільки після письмової згоди Замовника.

3.2. Виконавець має право передавати відомості, які він отримав від Замовника в процесі реалізації цього договору, третім особам без письмової згоди.

3.3. Виконавець зобов'язаний оперативно реагувати на запити Замовника. Статус відповідей - інформаційно-консультативний. Замовник без дозволу Виконавця може використовувати надані йому у відповідь відомості на свій розсуд.

Застереження: відповіді не мають науково-публіцистичного та практичного статусу. Вони так само не можуть бути опубліковані.

3.4. Виконавець визначає форми й обсяги наданих Замовником документів та інформації, необхідних для виконання своїх зобов'язань, відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з власних знань і практики.

3.5. Виконавець зобов'язується здійснити надання Послуг в узгоджений з Замовником термін. Початок погодженого терміну починається з моменту повного виконання Замовником зобов'язань по п. 2.4. цього договору і підписання всіх документів наданих Виконавцем. Про завершення надання Послуг за цим договором, Виконавець сповіщає Замовника в усній формі або в письмовій формі телефоном, поштою, факсом, електронною поштою.

3.6. Виконавець зобов'язаний негайно повідомляти Замовника про неможливість виконання його доручення або ускладнення, що виникають в процесі виконання доручення.

3.7. У разі відмови Замовника від продовження надання Послуг по даному договору, систематичного невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, зупинки процесу надання Послуг з вини Замовника більш ніж на три місяці з моменту акцептування цього договору, Виконавець має право на дострокове розірвання цього договору, про що в письмовій формі повідомляє Замовника, за допомогою мессенджерів, пошти, факсу, електронної пошти. В цьому випадку вартість надання Послуг складає розмір фактично проведених Замовником оплат по даному договору.

3.8. Офіційні платежі, послуги нотаріуса і інші платежі не входять до вартості Послуг Виконавця.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Оплата Послуг відбувається згідно з цінами, вказаними на сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінити вартість в залежності від наданої Послуги Замовнику.

4.2. У разі відмови Виконавця від виконання зобов'язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів завершення надання Послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5., п. 3.7. цього договору, Виконавець відшкодовує збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим договором. Сторони встановлюють розмір збитків Замовника у твердій сумі: 5 (п'ять) відсотків від загальної суми договору.

4.3. Після отримання повідомлення Виконавця про завершення надання Послуг за цим договором, Замовник зобов'язується отримати результати наданих Послуг Виконавцем (документи, письмові та усні консультації і т.д.)

4.4. Виконавець не є платником податку на додану вартість.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. У разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, про які Сторони не знали і не могли знати на момент укладення цього Договору і які мають характер непереборної сили (форс-мажор), термін виконання зобов'язань відкладається на час дії таких обставин і / або їх наслідків.

5.2. Сторони зобов'язані своєчасно повідомляти одна одну про настання таких обставин.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони вирішують усі розбіжності і суперечки, які можуть виникати при реалізації даного Договору або в зв'язку з ним, в судовому порядку з урахуванням підвідомчості і підсудності.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його акцептування і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання договору. При цьому ініціатор розірвання договору повідомляє іншу Сторону про свій намір щодо припинення дії договору не пізніше, ніж за 2 тижні. Вважається, що повідомлення зроблено належним чином, коли його надіслано рекомендованим листом або за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець забезпечує збереження конфіденційності всієї інформації і документації, отриманої від Замовника усно або письмово у зв'язку з наданням Послуг за цим Договором.

8.2. Виконавець забезпечує належне зберігання такої інформації і документації та її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу за винятком випадків, коли така передача або розкриття здійснюється органам влади (включаючи органи підтримки правопорядку) відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Зобов'язання за цією Статтею не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Виконавця.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей договір діє для всіх Замовників, за винятком тих, хто має чинний письмовий договір з Виконавцем.

Дата публікації договору: 21.02.2020 р.
 
Повний текст оферти можна завантажити тут.

Реквізити для оплати послуг

Виконавець:
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77 оф. 512
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОВА ДОПОМОГА»
Код ЄДРПОУ 36577585
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
IBAN 363052990000026009000106726

Є платником єдиного податку